• БРЕЙ, водогон, брешлял, дадалан – Tamus communis L. Семейство Брейови   Разпространение. Из храсталаците и...

  • Фарингит - Pharingitis acuta Фарингитът, по-известен като възпалено гърло, е едно от най-често срещаните заболявания....

  • БЯЛА ЧЕРНИЦА, бяла бубонка, бяла дудула, муренка – Morus alba L. Семейство Черничеви   Разпространение. Из...

  • Върбинка — Verbena officinalis L. Р а з п р о с т р а н е н и е . Край пътища, из буренливи места, в ливади и речни долини, а...

  • БРЕЙ, водогон, брешлял, дадалан – Tamus communis L. Семейство Брейови   Разпространение. Из храсталаците и...

  • ВОЛСКИ ЕЗИК, еленов език – Phyllitis scolopendrium L. Семейство Многоножкови Разпространение. Из сенчестите и влажни...

  • БЯЛА АКАЦИЯ, салкъм – Robinia pseudoacacia L.   Семейство Бобови   Разпространение. Родината на бялата акация е...

  • Гръмотрън полски, кокоши трън, коловоз, шилдбод, сахатче, трънлив троскот, милобод — Ononis arvensis L. (О. hircina Jacq.)Сем....